Obchodní podmínky

Vrácení zboží v rámci 14 dnů

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matracky.cz a
jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě. Veškeré smluvní vztahy
jsou zavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č.
89/2012 Sb. v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Provozovatelem internetového obchodu
www.matracky.cz a prodávajícím je společnost Avana E shop, s.r.o., IČO: 08412243
se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7
• telefon: 775022132,
e-mail: info@matracky.cz.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel (spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s
podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za
podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele), řídí se vztahy, které
obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní
stranou právnická osoba, či podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.,
vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení
o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č.
89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních
podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní
smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v
podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí současně stvrzuje, že se seznámil s
ustanovením o ochraně osobních údajů.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění
nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky
kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel
neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy
však toto potvrzení nemá vliv
Pokud se tak nestane, kontaktujte nás prosím na telefonu 775 022 132 , kde Vám také rádi
zodpovíme všechny případné dotazy související se zbožím či jeho dodávkou.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření
kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné
hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce,
konkrétní důvody není povinen oznámit.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných
údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v
objednávce.


3. Potvrzení objednávky
a) Objednávka je automaticky přijata - informační e-mail
b) Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou
kupujícím v objednávkovém formuláři) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně
provedené a platné ob-jednávky.
c) Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou emailové zprávy.


4. Zrušení objednávky kupujícím
Kupující je oprávněn zrušit objednávku do 24 hodin ode dne provedení objednávky, a to bez
udání důvodu. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení
(sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Byla-li kupní cena
provedené objednávky již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 14
pracovních dnů ode dne zrušení objednávky. V souladu s § 1832 občanského zákoníku
upozorňuje prodávající kupující-ho, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.


5. Zrušení objednávky prodávajícím
V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží,
případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo
zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě
prodávající kupujícího kontaktuje prostřednic-tvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení
potvrzené objednávky. V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z
objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě
strany dohodnou.


6. Dodání zboží
Objednané zboží si vyzvedne kupující na odběrném místě v Praze nebo bude zasláno
prostřednictvím dopravce na uvedené jméno a adresu objednatele nebo bude zavezeno
zaměstnancem prodávajícího. Podrobné možnosti a podmínky dodání zboží jsou uvedené v
sekci „Doprava a platba“. Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky. Prodávající
se zavazuje předat dopravci objednané zboží nejpozději do14 pracovních dnů od potvrzení
objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat
přepravci do 14 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu
předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však
vyžádá odsouhlasení kupujícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy z důvodů na straně kupujícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující (spotřebitel) objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, zásilka není ani přes opakované avízo dopravce převzata/odebrána, kupující není schopen uhradit kupní cenu atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 10% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou, především administrativní náklady spojené s vyřízením objednávky a náklady na zmařenou přepravu ke kupujícímu a zpět na sklad prodávajícího. V případě, že smluvní pokutu kupující neuhradí ve stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek, včetně všech nákladů s tím spojených. Upozorňujeme, že smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí právnická osoba realizující vymáhání pohledávek pro prodávajícího.


8. Platební podmínky
Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách
internetového obchodu www.matracky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena
za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou dopravné a dobírka a zákazník bude
vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností
uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet nebo platba dobírkou -
platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru. V případě, že si
kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je
toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní
smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu
zboží (tam i zpět).

 • Platba:
  • na dobírku s navýšením kupní ceny
  • osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím
  • platba bankovním převodem předem - možnost uhrazení objednávky na základě vystavené faktury (zálohové faktur\)
  • online kartou (platební brána ComGate)
   • Platby kartou - přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Apple Pay.

   • Bankovní převody - na platební bráně poskytujeme tlačítka všech významných bank v Česku, na Slovensku a v Polsku, celkem kolem 50 bankovních domů.

   • poskytovatel platební brány, společnost ComGate Payments, a.s.

     

   • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.:
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267


9. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží . Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.


10. Ochrana osobních údajů
Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možností jejich
následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek.
Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném
případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu
Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás
nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený
souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení
využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme
předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Podmínky ochrany osobních údajů podle GDPR
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů , kterým je
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00
Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
EET
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.“
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena
doba delší. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní
doklad (datum prodeje, typ zboží, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být
reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat.
Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním
dokladem.
Upozorňujeme, že uvedené obrázky na našem eshopu jsou pouze ilustrační, barvy pěn se ve
skutečnosti liší.
Převzetí zboží
Bezprostředně při převzetí zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen zkontrolovat správnost
počtu předaných jednotek a neporušenost obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal,
kupující se přesvědčí o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do přepravního
listu či jiného dokladu, který obdrží společně se zbožím, jinak právo na reklamaci
mechanického poškození zaniká. Bez zbytečných odkladů o tom současně informuje prodejce.
Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento
obal předložit prodejci k prošetření reklamace, jinak reklamace nebude uznána.


Oprávněnou reklamaci můžete podat těmito způsoby:
e-mailem
doporučeným dopisem
osobním doručením do prodejny provozovatele


Lhůta uplatnění reklamace :
Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží,
jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při
montáži je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení. Matrace musí být v
originálním balení, nepoužitá, nepoškozená a čistá. Vady materiálu je zákazník povinen
oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.
Uplatnění a vyřízení reklamace
Reklamaci zákazník řeší vždy s prodejcem zboží. Reklamace bude vyřízena dle zákonných
podmínek bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou
jinak. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží
na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).
Záruka se nevztahuje na:
vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
běžné opotřebení (změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena
atmosférickými vlivy, opotřebením nebo žmolkování potahu matrace a částečné změknutí
použitých materiálů) vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka
vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným
uložením, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží
drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004
poškození zboží živly
lamelové rošty jsou standardně dodávány o 4 cm kratší a o 1 cm užší
tolerance rozměr (délka, šířka) je +/- 1 cm
při reklamaci nábytku lze reklamovat pouze díl, který je poškozený nebo vadný –nikoliv celý díl
nábytku / postele /
matrace nesmí být na reklamaci poslány znečištěné, přehnuté ani srolované, musí být řádně
zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo
jinému poškození reklamovaného zboží
Při výrobě atypických rozměrů matrace může být matrace slepena nebo dolepena z více kusů-
toto není důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
U atypický rozměrů nebo rozměrů na přání zákazníka se taktéž prodlužuje doba dodání až na 4-
5 týdnů.
U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:
a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%
Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu protistlačení v kPa) dle
ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.

Aby byla reklamace matrace uznána, musí existovat stálá deformace (opravdu trvalá, dočasná deformace je normální vlastnost matrace, která se přizpůsobuje tvaru těla) o velikosti alespoň 15% z celkové výšky matrace a ztráta původní tuhosti jádra o minimálně 40%.
Oprávněná reklamace bude řešena ve většině případů výměnou zboží za nové (výjimkou může
být reklamace vyměnitelných dílů, kdy je možné dodat pouze část zboží).Reklamace bude
zahájena dnem fyzického přijetí reklamačního protokolu a kopie dokladu o koupi,nikoliv dnem
fyzického přijetí reklamovaného zboží, avšak prodejce je povinen dodat reklamované zboží
zpět výrobci a to společně s kopií reklamačního protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne
vyřízení reklamace.

×

Splátková kalkulačka ESSOX